REKRUTACJA

Zasady rekrutacji na studia i wymagania stawiane kandydatom na studia:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich chcących nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu administrowania bezpieczeństwem informacji.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać osoby, które:

  • posiadają dyplom ukończenie studiów wyższych;
  • przystąpią do procedury kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:

  1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  2. w przypadku studentów lat końcowych – zaświadczenie.
  3. podanie o przyjęcie na studia,
  4. dwie fotografie,
  5. kserokopia dowodu osobistego.

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Zapisy na studia dokonywane są w sekretariacie Instytutu Politologii. Wymagane jest złożenie podania razem z kompletem dokumentów.

Rekrutacja trwa !